BrukerrådetBrukerne på Øyane sykehjem består av beboere, dagsenterbrukere, pårørende, frivillige medarbeidere og brukere av kaféen.  Målet er å ha en representant fra hver av de nevnte gruppene i Brukerrådet. Faste medlemmer er daglig leder og frivillighetskoordinator (rådets sekretær) som deltar på møtene. 

Brukerrådets oppgaver
- gir innspill i forhold til hverdagen for beboere og brukere av Øyane sykehjem
- er et bindeledd mellom brukerne og ledelsen
- har fokus på forbedringsmuligheter 

Mandat

Brukerrådet fatter rådgivende vedtak og foreslår tiltak.

Brukerrådet tar ulike tema av interesse opp til diskusjon og gir råd om for eksempel:
• Organisering av tjenestetilbudet, utviklingsarbeid, etc.
• Tiltak som kan gi bedre kvalitet på tjenestene.
• Disponering av sykehjemmets ressurser.
• Dagsaktuelle tema på sykehjemmet, i nærmiljøet eller kommunen.

Brukerrådet diskuterer ikke konkrete klagesaker, person- eller personalsaker.

Brukerrådet 2024

Faste representanter - e-mail: Øyane sykehjem
Daglig leder (ordstyrer) Rune E. Ludvigsen
Frivillighetskoordinator (sekretær) Torhill Sjo


Pårørenderepresentant:                                        Knut Stensland e-mail
Pårørenderepresentant:                                        Sveinung N. Medaas e-mail
Dagsenterbrukerrepresentant:                             Marit Olderkjær
Ansattrepresentant:                                              Annlaug Øgård
Vara:                                                                       Ikke besatt


Frivillige representant:                                          Gro E. Olsen
Vara:                                                                       Ikke besatt